Triathlon Energy Duathlon Energy MTB Energy Energy Events

REGULAMIN

LOTTO MTB ENERGY 2022

I. ORGANIZATORZY

 1. Energy Events Sp. z o.o. Sp.k.
 2. Energy Events Sp. z o.o.

II. CEL

 1. Upowszechnienie kolarstwa jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Promocja Polski, województwa pomorskiego, powiatu lęborskiego oraz gmin na terenie imprezy.
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Impreza odbędzie się w dniach 17 - 19 września 2022 roku. Prolog w dniu 17 września oraz dwa etapy w dniach 18 i 19 września 2022 roku.
 2. Start, meta każdego etapu, biuro zawodów oraz miasteczko imprezy będą się mieściły się w miejsach podanych w dziale Program imprezy

IV. DYSTANS I TRASA

 1. Impreza zostanie rozegrana na dwóch dystansach. Mega i Giga. Prolog w dniu 17 września 2022 roku o długości około 14 km będzie wspólny dla obu dystansów. Prolog będzie etapem indywidualnej każdy na czas. Godzinowa lista startowa prologu zostanie opublikowana na 3 dni przed startem imprezy.
 2. Każdy zawodnik podczas zgłoszenia zobowiązany jest zadeklarować dystans na jakim wystartuje (MEGA/GIGA).
 3. Ostateczna wersja trasy każdego etapu będzie publikowana na 5 dni przed imprezą, wynika to z konieczności uzyskania wymaganych polskim prawem pozwoleń i zgód. Opublikowane przed tym terminem trasy na stronie imprezy mają charakter poglądowy, a Organizator dołoży starań aby zachować maksymalnie zbliżony przebieg trasy. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy po tym terminie z powodu ważnych przyczyn.
 4. Oznakowana trasa będzie zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników medycznych i karetki ratunkowe.
 5. Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 6. Wyścig odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
 7. Na trasie imprezy mogą występować odcinki niebezpieczne m.in. strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
 8. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 9. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 10. Każdy uczestnik MTB Energy 2022 jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym rowerowym. Jazda bez kasku karana będzie dyskwalifikacją.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.
 12. Limit czasu wjazdu na metę każdego etapu jest określony w dziale Program Imprezy. 
 13. Każdy zawodnik, poruszający się po trasie wyścigu po upłynięciu limitu czasowego danego dystansu robi to na własną odpowiedzialność.
 14. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej
 15. Linia startu jest otwarta przez 15 minut po wyznaczonym czasie startu danego dystansu określonego w dziale Program Imprezy. Zawodnik, który w tym czasie nie wyruszy na trasę zawodów podlega dyskwalifikacji. 

V. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów będzie znajdować na terenie miasteczka zawodów. Biuro będzie czynne w godzinach podanych na stronie w dziale Biuro zawodów.
 2. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Kartę zawodnika będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.TimeRecords.pl w zakładce „MOJE IMPREZY”.
 3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie osobiście w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. 

VI. USŁUGI DODATKOWE

 1. Podczas imprezy organizator oferuje zawodnikom odpłatne usługi dodatkowe, z których każdy uczestnik ma prawo skorzystać.
 2. W poczet usług dodatkowych wchodzą między innymi: Serwis Rowerowy, Energy Pack (zestaw żeli, batonów i napojów na każdy etap), noclegi, pamiątkowa koszulka kolarska.
 3. Opis poszczególnych usług oraz ich zakres znajduje się na stronie internetowej imprezy w zakładce INFO.
 4. Aby skorzystać z usług dodatkowych należy dokonać ich zakupu podczas rejestracji lub w terminie późniejszym w systemie zapisów na zawody na stronie www.TimeRecords.pl
 5. Część usług dostępna będzie również na terenie imprezy, płatność za wszystkie usługi dokonuje się w biurze zawodów (gotówką lub kartą).

VII. PUNKTY ODŻYWCZE

 1. Na trasie każdego etapu poza Prologiem znajdować się będą minimum dwa punkty odżywcze, gdzie dostępne będą: w punkcie pierwszym: woda i izotonik; w punkcie drugim: woda, izotonik i owoce.
 2. Dodatkowy punkt bufetowy znajdować się będzie za metą, gdzie dostępne będą: woda, izotonik, owoce.
 3. W strefie finiszera każdy zawodnik otrzyma ciepły posiłek po prologu i każdym etapie.

IX. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

 1. Kategorie wiekowe dla klasyfikacji generalnej kobiet (decyduje rok urodzenia)
  K (generalna kobiet)
  K 18 (18-29 lat)
  K 30 (30-39 lat)
  K 40 (40-49 lat)
  K 50 (50-59 lat)
  K 60+ (60 lat i więcej)
 2. Kategorie wiekowe dla klasyfikacji generalnej mężczyzn (decyduje rok urodzenia)
  M (generalna mężczyzn)
  M 18 (18-29 lat)
  M 30 (30-39 lat)
  M 40 (40-49 lat)
  M 50 (50-59 lat)
  M 60+ (60 lat i więcej)
 3. Kategorie dla klasyfikacji generalnej PAR
  Para M (para składająca się z dwóch mężczyzn)
  Para K (para składająca się w dwóch kobiet) Para MIX (para składająca się z kobiety i mężczyzny)
 4. Pierwszych 3 zawodników i 3 zawodniczki prologu oraz każdego etapu w klasyfikacji OPEN otrzymują bonus czasowy I miejsce – 15 sekund, II miejsce – 10 sekund, III miejsce – 5 sekund do klasyfikacji generalnej OPEN.
 5. W klasyfikacji generalnej MTB Energy 2022 liczy się suma czasów z prologu i dwóch etapów. Liczy się czas netto sumy wyników na danym dystansie minus bonifikaty czasowe.
 6. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych na poszczególnych dystansach, zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 7. W przypadku gdy dwóch zawodników uzyska taki sam łączny czas o ostatecznym miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje czas ostatniego etapu.
 8. W kategorii par odstęp pomiędzy zawodnikami z danej pary na wszystkich punktach kontroli i pomiaru czasu, w tym również na mecie nie może być większy niż 60 sekund. Jeżeli odstęp będzie większy para zostaje zdyskwalifikowana, może kontynuować jazdę ale nie będzie ujęta w klasyfikacji końcowej.

X. NAGRODY

 1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w klasyfikacji OPEN każdego dystansu po prologu i każdym etapie otrzymają pamiątkowe statuetki. Dodatkowo zawodniczka i zawodnik prowadzący w klasyfikacji generalnej każdego dystansu po prologu i każdym etapie otrzyma kolarską koszulkę lidera wyścigu, w której powinien kontynuować jazdę na kolejnym etapie imprezy.
 2. Organizator dopuszcza możliwość ufundowania nagród finansowych w klasyfikacji generalnej OPEN dla Kobiet i Mężczyzn. Szczegółowa informacja na temat nagród oraz ich ewentualna wysokość zostaną podane do wiadomości do 14 dni przed startem imprezy.
 3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
 4. Każdy zawodnik, który ukończy prolog i wszystkie etapy wyścigu i zmieści się w limicie czasu otrzyma techniczną koszulkę FINISHERA oraz pamiątkowy medal.

XI. KARY

 1. Organizator może orzec następujące kary:
  – upomnienie,
  – kara czasowa,
  – dyskwalifikacja.
 2. Zawodnik może zostać ukarany za: jazdę bez kasku, jazdę w słuchawkach podczas wyścigu, ominięcie punktu kontrolnego, śmiecenie poza bufetem regeneracyjnym, nieposzanowanie środowiska naturalnego, nieprzestrzeganie zasady „fair play”, zmianę sektora startowego bez uzgodnienia z organizatorem i inne zachowania uznane przez sędziego głównego zawodów jako przewinienia. 
 3. Decyzja sędziego głównego jest w kwestii kary ostateczna i nie ma od niej możliwości odwołania się.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest udział w wyścigu na technicznie sprawnym rowerze oraz w kasku rowerowym. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie.
 3. W zawodach nie mogą startować osoby, które w przeszłości były prawomocnie ukarane za stosowanie dopingu w sporcie niezależnie od okresu ich dyskwalifikacji. 

XIII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do MTB Energy będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.MTBEnergy.pl . Wchodząc na stronę imprezy i klikając w menu ZGŁOSZENIA, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie.
 3. Termin uregulowania opłaty startowej wynosi do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego. Jeżeli do imprezy pozostaje mniej niż 14 dni wówczas na uregulowanie opłaty startowej zawodnik ma 24 godziny.
 4. Opłatę startową należy dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
 5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 6. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
 7. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi otrzyma na liście startowej status Zatwierdzony.
 8. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 9. W związku ze stanem pandemii COVID-19 wyjątkowo w zawodach obowiązuje limit uczestników 250 osób na dystansie MEGA i 250 osób na dystansie GIGA.
 10. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
 11. W przypadku zgłoszeń po 2.09.2022 organizator nie gwarantuje zawodnikowi otrzymania pełnego pakietu startowego z uwagi na konieczność wcześniejszego zamawiania usług i materiałów wchodzących w skład pakietu. W szczególności powyższy zapis dotyczy: medalu, koszulki finiszera, upominku w pakiecie startowym.
 12. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
 13. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 15.09.2022 lub do wyczerpania limitu miejsc, po tym terminie zgłoszenie do imprezy będzie możliwe tylko w biurze zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc.
 14. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy do dnia 15.09.2022. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu z dłuższego na krótszy (GIGA na MEGA) zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie, a w przypadku zmiany dystansu na dłuższy (MEGA na GIGA) zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty za dystans krótszy, a aktualnej opłaty startowej za dystans dłuższy. W celu zlecenia zamiany dystansów zawodnik musi kontaktować się mailowo pod adresem
 15. Zawodnik może również przekazać / odsprzedać pakiet innemu zawodnikowi. Za zmianę zawodnika na każdym dystansie biuro zawodów pobiera opłatę administracyjną w wysokości 50 pln. Aby odsprzedać pakiet należy wysłać do organizatorów wiadomość na adres z informacją o przekazaniu swojego pakietu innej osobie podając imię, nazwisko i rok urodzenia tej osoby. Osoba, która przejmuje pakiet musi założyć swoje konto w systemie zgłoszeniowym, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rozliczenia za przekazany pakiet startowy pomiędzy zawodnikami. Przekazanie pakietu możliwe jest do 14 dni przed imprezą , opłata administracyjna jest pobierana w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Opłatę ponosi zawodnik przejmujący pakiet startowy.
 16. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy.
 17. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XIV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z realizacją imprezy należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail podany na stronie internetowej imprezy, z tematem maila „MTB ENERGY – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
 2. Reklamacje i protesty związane z rywalizacją sportową, klasyfikacją, pomiarem czasu należy składać w dniach 16 - 18 września 2022 do godziny 14:30 wyłącznie na piśmie do biura zawodów lub sędziego głównego.
 3. Reklamacje złożone zgodnie z punktem numer 2 będą rozstrzygane przez komisję sędziowską do 30 minut przed startem kolejnego etapu. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna.
 4. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje zgłoszone zgodnie z punktem numer 1 niniejszego regulaminu dotyczące imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 6. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy będzie ostateczna

XV. UWAGI KOŃCOWE

 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w pierwszym dniu imprezy o godz. 16:20.
 2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie wyłącznie w Biurze Zawodów.
 3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy z czipem, pamiątkowy upominek, zabezpieczenie trasy, oznakowanie trasy zawodów, dostęp do wspólnego stanowiska do mycia rowerów, bon na posiłek po każdym etapie zawodów oraz upominki od sponsorów i partnerów imprezy. Dodatkowo każdy zawodnik, który ukończy Prolog i dwa etapy imprezy otrzyma pamiątkową koszulkę finishera i medal. 
 4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 6. Sztywny kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
 7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 9. Organizator zabrania ingerencji w przekazane zawodnikom numery startowe. Umieszczanie jakichkolwiek dopisków, znaków graficznych i adnotacji na numerach startowych grozi dyskwalifikacją zawodnika
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora..
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy startu zawodnika, który swoim zachowaniem na wcześniejszych imprezach nie prezentował postawy sportowej i swoim zachowaniem i sposobem bycia obrażał innych zawodników. W takiej sytuacji zawodnik otrzyma pełny zwrot opłaty startowej.
 12. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Partner tytularny

Patronat honorowy

Patron medialny imprezy

Partner imprezy

Organizator