Triathlon Energy Duathlon Energy MTB Energy Energy Events

REGULAMIN

LOTTO MTB Maraton 2023

I. ORGANIZATORZY

 1. Energy Events Sp. z o.o. Sp.k.
 2. Energy Events Sp. z o.o.

II. CEL

 1. Upowszechnienie kolarstwa jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Impreza odbędzie się w dniu 8 października 2023 roku (niedziela).
 2. Start, meta oraz miasteczko imprezy będą się mieściły na Polanie Kielarskiej.

IV. DYSTANS I TRASA

 1. Impreza zostanie rozegrana na dwóch dystansach - Mini i Mega.
 2. Każdy zawodnik podczas zgłoszenia zobowiązany jest zadeklarować dystans na jakim wystartuje (Mini / Mega).
 3. Ostateczna wersja trasy będzie publikowana na 3 dni przed imprezą, wynika to z konieczności uzyskania wymaganych polskim prawem pozwoleń i zgód. Opublikowane przed tym terminem trasy na stronie imprezy mają charakter poglądowy, a Organizator dołoży starań aby zachować maksymalnie zbliżony przebieg trasy. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy po tym terminie z powodu ważnych przyczyn.
 4. Oznakowana trasa będzie zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników medycznych i karetki pogotowia.
 5. Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 6. Wyścig odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
 7. Na trasie imprezy mogą występować odcinki niebezpieczne m.in. strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
 8. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 9. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 10. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym rowerowym. Jazda bez kasku karana będzie dyskwalifikacją.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.
 12. Limit czasu wjazdu na metę to godzina 13:30.
 13. Każdy zawodnik, poruszający się po trasie wyścigu po upłynięciu limitu czasowego danego dystansu robi to na własną odpowiedzialność.
 14. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej

V. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów będzie znajdować na terenie Polany Kielarskiej. Biuro będzie czynne w godzinach podanych na stronie w dziale Biuro zawodów.
 2. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Kartę zawodnika będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.TimeRecords.pl w zakładce „MOJE IMPREZY”.
 3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie osobiście w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. 

VI. PUNKTY ODŻYWCZE

 1. Na trasie będzie się znajdował jeden punkt odżywczy.
 2. Dodatkowy punkt bufetowy znajdować się będzie za metą.
 3. W strefie finiszera każdy zawodnik otrzyma ciepły posiłek.

VII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

 1. Kategorie wiekowe dla klasyfikacji generalnej kobiet (decyduje rok urodzenia)
  K (generalna kobiet)
  JUNIORKA Młodsza (14 - 15 lat) - tylko dystans MINI
  JUNIORKA (16 - 17 lat) - tylko dystans MINI
  K 18 (18-29 lat) K 30 (30-39 lat)
  K 40 (40-49 lat)
  K 50 (50-59 lat)
  K 60+ (60 lat i więcej)
 2. Kategorie wiekowe dla klasyfikacji generalnej mężczyzn (decyduje rok urodzenia)
  M (generalna mężczyzn)
  JUNIOR Młodszy (14 - 15 lat) - tylko dystans MINI
  JUNIOR (16 - 17 lat) - tylko dystans MINI
  M 18 (18-29 lat)
  M 30 (30-39 lat)
  M 40 (40-49 lat)
  M 50 (50-59 lat)
  M 60+ (60 lat i więcej)
 3. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych na poszczególnych dystansach, zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają wyznaczoną trasę wyścigu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 4. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z kategoriami wiekowymi.

VIII. NAGRODY

 1. Dla zawodników zajmujących czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej mogą zostać ufundowane nagrody finansowe. Ich wysokość organizator poda najpóźniej 5 dni przed imprezą.
 2. Zawodnicy zajmujący miejsca w kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

IX. KARY

 1. Organizator może orzec następujące kary:
  – upomnienie,
  – kara czasowa,
  – dyskwalifikacja.
 2. Zawodnik może zostać ukarany za: jazdę bez kasku, jazdę w słuchawkach podczas wyścigu, ominięcie punktu kontrolnego, śmiecenie poza bufetem regeneracyjnym, nieposzanowanie środowiska naturalnego, nieprzestrzeganie zasady „fair play” i inne zachowania uznane przez sędziego głównego zawodów jako przewinienia. 
 3. Decyzja sędziego głównego jest w kwestii kary ostateczna i nie ma od niej możliwości odwołania się.

X. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach na dystansie PRO mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
 2. W zawodach na dystansie AMATOR mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 14 lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia do biura zaowdów przy odbiorze pakietu startowego zgody rodziców na druku organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest udział w wyścigu na technicznie sprawnym rowerze oraz w kasku rowerowym. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie.
 4. W zawodach nie mogą startować osoby prawomocnie ukarane za stosowanie dopingu w sporcie niezależnie od okresu dyskwalifikacji. 

XI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do LOTTO MTB Maraton będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.MTBEnergy.pl . Wchodząc na stronę imprezy i klikając w menu ZGŁOSZENIA, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie.
 3. Termin uregulowania opłaty startowej wynosi do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego. Jeżeli do imprezy pozostaje mniej niż 14 dni wówczas na uregulowanie opłaty startowej zawodnik ma 24 godziny.
 4. Opłatę startową należy dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
 5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 6. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
 7. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi otrzyma na liście startowej status Zatwierdzony.
 8. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 9. Obowiązuje limit uczestników 150 osób na każdym dystansie.
 10. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
 11. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
 12. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 6.10.2023 lub do wyczerpania limitu miejsc, po tym terminie zgłoszenie do imprezy będzie możliwe tylko w biurze zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc.
 13. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy do dnia 8.10.2023. W celu zlecenia zamiany dystansów zawodnik musi kontaktować się mailowo pod adresem
 14. Zawodnik może również przekazać / odsprzedać pakiet innemu zawodnikowi. Za zmianę zawodnika na każdym dystansie biuro zawodów pobiera opłatę administracyjną w wysokości 10 pln. Aby odsprzedać pakiet należy wysłać do organizatorów wiadomość na adres z informacją o przekazaniu swojego pakietu innej osobie podając imię, nazwisko i rok urodzenia tej osoby. Osoba, która przejmuje pakiet musi założyć swoje konto w systemie zgłoszeniowym, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rozliczenia za przekazany pakiet startowy pomiędzy zawodnikami. Przekazanie pakietu możliwe jest do dnia 6.10.2023, opłata administracyjna jest pobierana w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Opłatę ponosi zawodnik przejmujący pakiet startowy.
 15. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy.
 16. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z realizacją imprezy należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail podany na stronie internetowej imprezy, z tematem maila „MTB ENERGY – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
 2. Reklamacje i protesty związane z rywalizacją sportową, klasyfikacją, pomiarem czasu należy składać w dniu 8 października 2023 do godziny 13:15 wyłącznie na piśmie do biura zawodów lub sędziego głównego.
 3. Reklamacje złożone zgodnie z punktem numer 2 będą rozstrzygane przez komisję sędziowską przed rozpoczęciem dekoracji. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna.
 4. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje zgłoszone zgodnie z punktem numer 1 niniejszego regulaminu dotyczące imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 6. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy będzie ostateczna

XIV. UWAGI KOŃCOWE

 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu imprezy na 10 minut przed startem każdego dystansu. 
 2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie wyłącznie w Biurze Zawodów.
 3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy z czipem, zabezpieczenie trasy, oznakowanie trasy zawodów,, bon na posiłek.
 4. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Organizator nie zapewnia zawodnikom ubezpieczenia NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).
 5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 6. Sztywny kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
 7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 9. Organizator zabrania ingerencji w przekazane zawodnikom numery startowe. Umieszczanie jakichkolwiek dopisków, znaków graficznych i adnotacji na numerach startowych grozi dyskwalifikacją zawodnika
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora..
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy startu zawodnika, który swoim zachowaniem na wcześniejszych imprezach nie prezentował postawy sportowej i swoim zachowaniem i sposobem bycia obrażał innych zawodników. W takiej sytuacji zawodnik otrzyma pełny zwrot opłaty startowej.
 12. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Partner tytularny

Patronat honorowy

Patron medialny imprezy

Partner imprezy

Organizator