Triathlon Energy Duathlon Energy MTB Energy Energy Events

REGULAMIN

MTB ENERGY MARATON 2019

I. ORGANIZATORZY

 1. Energy Events Sp. z o.o. Sp.k.
 2. Energy Events Sp. z o.o.
 3. Fundacja IDEA (współorganizator)

II. CEL

 1. Upowszechnienie kolarstwa jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Promocja Polski, województwa pomorskiego, powiatu kartuskiego oraz gminy Somonino i gminy Stężyca w kraju i na świecie.
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Impreza odbędzie się w dniu 22 czerwca 2019 roku (sobota).
 2. Start, meta, biuro zawodów oraz miasteczko imprezy będą się mieściły na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku Koszałkowo w Wieżyca.

IV. DYSTANS I TRASA

 1. Impreza zostanie rozegrana na dwóch dystansach. Mega i Giga.
 2. Każdy zawodnik podczas zgłoszenia zobowiązany jest zadeklarować dystans na jakim wystartuje (MEGA/GIGA).
 3. Ostateczna wersja trasy będzie publikowana na 10 dni przed imprezą, wynika to z konieczności uzyskania wymaganych polskim prawem pozwoleń i zgód. Opublikowane przed tym terminem trasy na stronie imprezy mają charakter poglądowy, a Organizator dołoży starań aby zachować maksymalnie zbliżony przebieg trasy. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy po tym terminie z powodu ważnych przyczyn.
 4. Oznakowana trasa będzie zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników medycznych i karetki ratunkowe.
 5. Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 6. Wyścig odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
 7. Na trasie imprezy mogą występować odcinki niebezpieczne m.in. strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
 8. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 9. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 10. Każdy uczestnik MTB Energy Maraton 2019 jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym rowerowym. Jazda bez kasku karana będzie dyskwalifikacją.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.
 12. Limit czasu wjazdu na metę to godzina 16:00.
 13. Każdy zawodnik, poruszający się po trasie wyścigu po upłynięciu limitu czasowego danego dystansu robi to na własną odpowiedzialność.
 14. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej

V. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów będzie znajdować na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku Koszałkowo w Wieżycy w budynku Pizzerii na poziomie minus 1. Biuro będzie czynne w godzinach podanych na stronie w dziale Biuro zawodów. (54.233604, 18.100964)
 2. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Kartę zawodnika będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.TimeRecords.pl w zakładce „MOJE IMPREZY”.
 3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie osobiście w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. 

VI. USŁUGI DODATKOWE

 1. Podczas imprezy organizator oferuje zawodnikom odpłatne usługi dodatkowe, z których każdy uczestnik ma prawo skorzystać.
 2. W poczet usług dodatkowych wchodzą między innymi: Serwis Rowerowy, Energy Pack (zestaw żeli, batonów i napojów na każdy etap), noclegi, pamiątkowa koszulka kolarska.
 3. Opis poszczególnych usług oraz ich zakres znajduje się na stronie internetowej imprezy w zakładce INFO.
 4. Aby skorzystać z usług dodatkowych należy dokonać ich zakupu podczas rejestracji lub w terminie późniejszym w systemie zapisów na zawody na stronie www.TimeRecords.pl
 5. Część usług dostępna będzie również na terenie imprezy, płatność za wszystkie usługi dokonuje się w biurze zawodów (gotówką lub kartą).

VII. PUNKTY ODŻYWCZE

 1. Na trasie znajdować się będą minimum dwa punkty odżywcze, gdzie dostępne będą: w punkcie pierwszym: woda i izotonik; w punkcie drugim: woda, izotonik i owoce.
 2. Dodatkowy punkt bufetowy znajdować się będzie za metą, gdzie dostępne będą: woda, izotonik, owoce i drożdżówka.
 3. W strefie finiszera każdy zawodnik otrzyma ciepły posiłek.

VIII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

 1. Kategorie wiekowe dla klasyfikacji generalnej kobiet (decyduje rok urodzenia)
  K (generalna kobiet)
  K 18 (18-29 lat)
  K 30 (30-39 lat)
  K 40 (40-49 lat)
  K 50 (50-59 lat)
  K 60+ (60 lat i więcej)
 2. Kategorie wiekowe dla klasyfikacji generalnej mężczyzn (decyduje rok urodzenia)
  M (generalna mężczyzn)
  M 18 (18-29 lat)
  M 30 (30-39 lat)
  M 40 (40-49 lat)
  M 50 (50-59 lat)
  M 60+ (60 lat i więcej)
 3. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych na poszczególnych dystansach, zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

IX. NAGRODY

 1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w klasyfikacji OPEN otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 2. Organizator dopuszcza możliwość ufundowania nagród finansowych w klasyfikacji generalnej OPEN dla Kobiet i Mężczyzn. Szczegółowa informacja na temat nagród oraz ich ewentualna wysokość zostaną podane do wiadomości do 14 dni przed startem imprezy.
 3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
 4. Każdy zawodnik, który ukończy wyścig i zmieści się w limicie czasu otrzyma pamiątkowy medal.

X. KARY

 1. Organizator może orzec następujące kary:
  – upomnienie,
  – kara czasowa,
  – dyskwalifikacja.
 2. Zawodnik może zostać ukarany za: jazdę bez kasku, jazdę w słuchawkach podczas wyścigu, ominięcie punktu kontrolnego, śmiecenie poza bufetem regeneracyjnym, nieposzanowanie środowiska naturalnego, nieprzestrzeganie zasady „fair play”, zmianę sektora startowego bez uzgodnienia z organizatorem i inne zachowania uznane przez sędziego głównego zawodów jako przewinienia. 
 3. Decyzja sędziego głównego jest w kwestii kary ostateczna i nie ma od niej możliwości odwołania się.

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest udział w wyścigu na technicznie sprawnym rowerze oraz w kasku rowerowym. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie.

XII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do MTB Energy Maraton będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.MTBEnergy.pl . Wchodząc na stronę imprezy i klikając w menu ZGŁOSZENIA, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie.
 3. Termin uregulowania opłaty startowej wynosi do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego. Jeżeli do imprezy pozostaje mniej niż 14 dni wówczas na uregulowanie opłaty startowej zawodnik ma 24 godziny.
 4. Opłatę startową należy dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
 5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 6. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
 7. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi otrzyma na liście startowej status Zatwierdzony.
 8. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 9. Obowiązuje limit uczestników 500 osób na wszystkich dystansach.
 10. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
 11. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
 12. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 13.06.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc, po tym terminie zgłoszenie do imprezy będzie możliwe tylko w biurze zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc.
 13. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy do dnia 4.06.2019. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu z dłuższego na krótszy (GIGA na MEGA) zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie, a w przypadku zmiany dystansu na dłuższy (MEGA na GIGA). W celu zlecenia zamiany dystansów zawodnik musi kontaktować się mailowo pod adresem
 14. Zawodnik może również przekazać / odsprzedać pakiet innemu zawodnikowi. Za zmianę zawodnika na każdym dystansie biuro zawodów pobiera opłatę administracyjną w wysokości 10 pln. Aby odsprzedać pakiet należy wysłać do organizatorów wiadomość na adres z informacją o przekazaniu swojego pakietu innej osobie podając imię, nazwisko i rok urodzenia tej osoby. Osoba, która przejmuje pakiet musi założyć swoje konto w systemie zgłoszeniowym, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rozliczenia za przekazany pakiet startowy pomiędzy zawodnikami. Przekazanie pakietu możliwe jest do 14 dni przed imprezą , opłata administracyjna jest pobierana w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Opłatę ponosi zawodnik przejmujący pakiet startowy.
 15. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy.
 16. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z realizacją imprezy należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail podany na stronie internetowej imprezy, z tematem maila „MTB ENERGY – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
 2. Reklamacje i protesty związane z rywalizacją sportową, klasyfikacją, pomiarem czasu należy składać w dniu 22 czerwca 2019 do godziny 15:15 wyłącznie na piśmie do biura zawodów lub sędziego głównego.
 3. Reklamacje złożone zgodnie z punktem numer 2 będą rozstrzygane przez komisję sędziowską przed rozpoczęciem dekoracji. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna.
 4. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje zgłoszone zgodnie z punktem numer 1 niniejszego regulaminu dotyczące imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 6. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy będzie ostateczna

XIV. UWAGI KOŃCOWE

 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu imprezy o godz. 10:45.
 2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie wyłącznie w Biurze Zawodów.
 3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy z czipem, pamiątkowy upominek, zabezpieczenie trasy, oznakowanie trasy zawodów, dostęp do wspólnego stanowiska do mycia rowerów, bon na posiłek po każdym etapie zawodów oraz upominki od sponsorów i partnerów imprezy. Dodatkowo każdy zawodnik, który ukończy Prolog i trzy etapy imprezy otrzyma pamiątkową koszulkę finishera, medal i certyfikat
 4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 6. Sztywny kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
 7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 9. Organizator zabrania ingerencji w przekazane zawodnikom numery startowe. Umieszczanie jakichkolwiek dopisków, znaków graficznych i adnotacji na numerach startowych grozi dyskwalifikacją zawodnika
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora..
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy startu zawodnika, który swoim zachowaniem na wcześniejszych imprezach nie prezentował postawy sportowej i swoim zachowaniem i sposobem bycia obrażał innych zawodników. W takiej sytuacji zawodnik otrzyma pełny zwrot opłaty startowej.
 12. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Partner tytularny

Patronat honorowy

Patron medialny imprezy

Partner imprezy

Organizator