mtbenergy.plarrow right†Energiaarrow right†Gwarancje pochodzenia energii – Certyfikaty i rejestracja w UE
Dobromir Węgiełek

Dobromir Węgiełek

|

14 czerwca 2024

Gwarancje pochodzenia energii – Certyfikaty i rejestracja w UE

Gwarancje pochodzenia energii – Certyfikaty i rejestracja w UE

Spis treści

Gwarancje pochodzenia energii to oficjalne certyfikaty potwierdzające, że energia elektryczna lub ciepło zostały wytworzone z odnawialnych źródeł energii. W Unii Europejskiej istnieje wspólny system rejestracji i wydawania tych gwarancji, co ułatwia handel "zieloną" energią na rynku międzynarodowym.

Kluczowe wnioski
 • Gwarancje pochodzenia energii umożliwiają konsumentom wybór źródła energii i wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii.
 • W Polsce gwarancje pochodzenia energii wydaje Urząd Regulacji Energetyki na podstawie audytów producentów energii.
 • Posiadanie certyfikatów gwarancji pochodzenia energii może być korzystne dla wizerunku firm i realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
 • W UE obowiązują wspólne zasady rejestracji i transferu gwarancji pochodzenia energii między państwami członkowskimi.
 • Kraje UE mają własne systemy certyfikacji, ale obowiązują w nich minimalne wymogi określone przez regulacje unijne.

Gwarancje pochodzenia energii: Co to jest i jak działają?

Gwarancje pochodzenia energii to oficjalne dokumenty potwierdzające, że dana ilość energii elektrycznej lub ciepła została wytworzona z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr, słońce, biomasa czy energia wodna. Każda gwarancja odpowiada jednej megawatogodzinie (MWh) "zielonej" energii wprowadzonej do sieci.

System gwarancji pochodzenia energii powstał w celu zwiększenia przejrzystości na rynku energii i ułatwienia konsumentom dokonywania świadomych wyborów źródeł energii. Dzięki niemu przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe mogą zweryfikować, że zakupiona energia rzeczywiście pochodzi z odnawialnych źródeł.

Certyfikaty pochodzenia energii są wystawiane przez wyznaczone krajowe organy na podstawie audytów producentów energii. Następnie trafiają do rejestru gwarancji, gdzie można nimi obracać – sprzedawać, kupować lub umarzać na potwierdzenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych.

W Unii Europejskiej obowiązuje wspólny system rejestracji gwarancji pochodzenia energii, co umożliwia ich transfer między państwami członkowskimi. Dzięki temu rozwiązaniu powstaje ogólnoeuropejski rynek "zielonej" energii, na którym firmy i konsumenci mogą nabyć certyfikaty bez względu na lokalizację producentów.

Jak uzyskać gwarancję pochodzenia energii w Polsce?

W Polsce organem odpowiedzialnym za wydawanie i umarzanie gwarancji pochodzenia energii jest Urząd Regulacji Energetyki (URE). Aby otrzymać certyfikat, producent energii ze źródeł odnawialnych musi spełnić określone wymagania i przejść audyt przeprowadzony przez akredytowane jednostki.

Wniosek o przyznanie gwarancji pochodzenia energii składa się do URE w formie elektronicznej, za pośrednictwem Rejestru Gwarancji Pochodzenia. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, w tym raport z audytu potwierdzający, że dana energia została wytworzona w sposób odnawialny.

 • Po pozytywnej weryfikacji wniosku Urząd Regulacji Energetyki wpisuje odpowiednią liczbę gwarancji pochodzenia energii na konto podmiotu w krajowym rejestrze.
 • Każda gwarancja ważna jest przez rok od daty wygenerowania i może zostać sprzedana, przeniesiona lub umorzona w tym czasie.

Ważne, aby pamiętać, że gwarancje pochodzenia energii są wymagane dla wszystkich producentów energii odnawialnej sprzedających "zieloną" energię finalnym odbiorcom. Bez certyfikatów nie można legalnie oferować i reklamować produktów jako w pełni ekologicznych.

Korzyści posiadania gwarancji pochodzenia energii dla firm

Posiadanie gwarancji pochodzenia energii wiąże się z licznymi korzyściami biznesowymi dla przedsiębiorstw. Przede wszystkim certyfikaty umożliwiają firmom potwierdzenie, że zużywają energię ze źródeł odnawialnych, co przekłada się na realizację celów zrównoważonego rozwoju i dbałość o środowisko naturalne.

Oferowanie "zielonej" energii potwierdzonej gwarancjami pochodzenia może stać się istotnym atutem w oczach klientów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na kwestie ekologiczne. Posiadanie certyfikatów pozwala firmom budować wizerunek odpowiedzialnej i proekologicznej organizacji.

Co więcej, gwarancje pochodzenia energii mają wymierną wartość rynkową i mogą stanowić dodatkowe źródło przychodów dla producentów energii odnawialnej. Podmioty nieprodukujące "zielonej" energii często kupują certyfikaty w celu zrównoważenia swojego śladu węglowego.

Rejestracja gwarancji pochodzenia energii w Unii Europejskiej

Zdjęcie Gwarancje pochodzenia energii – Certyfikaty i rejestracja w UE

W Unii Europejskiej system rejestracji gwarancji pochodzenia energii regulowany jest przez dyrektywę 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z tymi przepisami, każde państwo członkowskie zobowiązane jest do ustanowienia krajowego organu wydającego certyfikaty.

 • Wszystkie gwarancje pochodzenia energii muszą być rejestrowane w krajowych lub regionalnych rejestrach elektronicznych i podlegać audytowi.
 • Między tymi rejestrami musi istnieć możliwość transferu certyfikatów, co umożliwia handel gwarancjami pochodzenia na wspólnym rynku UE.

Aby zapewnić uczciwość systemu, dyrektywa określa minimalne wymogi, jakie muszą spełniać gwarancje pochodzenia energii, w tym zawieranie informacji o dacie wytworzenia energii, lokalizacji źródła, technologii produkcji oraz wydajności elektrowni lub instalacji.

Certyfikaty gwarancji pochodzenia energii w innych krajach UE

Chociaż w Unii Europejskiej obowiązują wspólne ramy prawne dla gwarancji pochodzenia energii, to poszczególne kraje członkowskie wdrożyły swoje własne systemy wydawania i rejestracji certyfikatów. Różnią się one szczegółowymi rozwiązaniami, jednak muszą spełniać minimalne wymogi określone przez regulacje unijne.

Przykładowo, w Niemczech gwarancje pochodzenia energii wydawane są przez Federalny Urząd ds. Ekonomii i Kontroli Eksportu (BAFA). Natomiast w Wielkiej Brytanii odpowiedzialność za system certyfikatów spoczywa na Ofgem, czyli tamtejszym regulatorze rynku energii.

We Francji istnieje obowiązek nabycia gwarancji pochodzenia energii przez wszystkie podmioty dostarczające energię elektryczną konsumentom. Certyfikaty te wydawane są przez Powszechną Komisję ds. Energii Odnawialnej (CRE).

Podsumowanie

Gwarancje pochodzenia energii to oficjalne certyfikaty energetyczne potwierdzające, że dana energia została wyprodukowana z odnawialnych źródeł. Aby potwierdzić autentyczność gwarancji, podlegają one wpisowi do rejestru gwarancji, gdzie można nimi handlować lub je umarzać. Posiadanie certyfikatów pochodzenia energii pozwala firmom wykazywać swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

W Unii Europejskiej obowiązuje wspólny system rejestracji i transferowania gwarancji pochodzenia energii między krajami członkowskimi. Chociaż szczegółowe rozwiązania różnią się w poszczególnych państwach, muszą one spełniać minimalne wymogi określone przez regulacje unijne. Dzięki temu systemowi powstaje ogólnoeuropejski rynek certyfikatów energetycznych, na którym podmioty mogą handlować "zieloną" energią.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Baterie sodowe – Nowoczesne technologie przyszłości i ich potencjał
 2. Stacje CNG – Infrastruktura i lokalizacje stacji w Polsce w 2024 roku
 3. Moc paneli fotowoltaicznych – Ceny i wydajność systemów fotowoltaicznych
 4. Zwiększenie mocy Energa – Procedury i wnioski o zwiększenie mocy
 5. Zakazy unijne – Jakie przepisy i regulacje wprowadza EU?

Najczęstsze pytania

Gwarancje pochodzenia energii to certyfikaty potwierdzające, że określona ilość energii elektrycznej lub ciepła została wytworzona z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr, słońce czy biomasa. Stanowią gwarancję dla konsumentów, że nabywana przez nich energia pochodzi z "zielonych" źródeł.

Posiadanie gwarancji pochodzenia energii przynosi szereg korzyści dla firm. Umożliwia wykazanie zaangażowania w zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne, co może wpłynąć na wizerunek przedsiębiorstwa. Certyfikaty te mają także wartość rynkową i mogą stanowić źródło dodatkowych przychodów.

W Polsce gwarancje pochodzenia energii wydawane są przez Urząd Regulacji Energetyki. Aby je otrzymać, producent energii odnawialnej musi spełnić określone wymogi i przejść audyt przeprowadzany przez akredytowane jednostki. Następnie wniosek o certyfikaty składany jest elektronicznie do URE.

Gwarancje pochodzenia energii są obowiązkowe dla wszystkich producentów energii odnawialnej sprzedających "zieloną" energię finalnym odbiorcom. Bez posiadania certyfikatów nie można legalnie oferować i reklamować produktów jako w pełni ekologicznych i przyjaznych dla środowiska.

W Unii Europejskiej obowiązuje wspólny system rejestracji i transferu gwarancji pochodzenia energii między państwami członkowskimi. Istnieją ogólnoeuropejskie ramy prawne określające minimalne wymogi dla certyfikatów, a kraje UE mają własne rozwiązania w zakresie ich wydawania i rejestracji.

Zobacz więcej