mtbenergy.plarrow right†Energiaarrow right†Program Czyste Powietrze – Dofinansowanie i zgody współwłaściciela
Dobromir Węgiełek

Dobromir Węgiełek

|

14 czerwca 2024

Program Czyste Powietrze – Dofinansowanie i zgody współwłaściciela

Program Czyste Powietrze – Dofinansowanie i zgody współwłaściciela

Spis treści

Czyste Powietrze to program, który umożliwia uzyskanie dofinansowania na termomodernizację domu, wymianę źródła ciepła czy montaż odnawialnych źródeł energii. Jednak, aby skorzystać z programu, niezbędne jest uzyskanie zgody współwłaściciela nieruchomości. W tym artykule dowiesz się, jak uzyskać taką zgodę i jakie problemy mogą pojawić się po drodze.

Kluczowe wnioski:
 • Program Czyste Powietrze oferuje dofinansowanie na termomodernizację, wymianę źródła ciepła i montaż OZE.
 • Aby skorzystać z programu, konieczna jest zgoda współwłaściciela nieruchomości.
 • Uzyskanie zgody współwłaściciela może być problematyczne, szczególnie w przypadku konfliktów.
 • Warto zawczasu porozmawiać ze współwłaścicielem i przedstawić korzyści płynące z programu.
 • W razie problemów z uzyskaniem zgody, warto skorzystać z pomocy prawnej.

Program Czyste Powietrze - co to jest i jak działa?

Program Czyste Powietrze to rządowa inicjatywa, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez dofinansowanie wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zwiększyć efektywność energetyczną swojego budynku i zmniejszyć emisję zanieczyszczeń.

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła, takie jak kotły gazowe, pompy ciepła czy kotły na pellet. Program oferuje również wsparcie finansowe na przeprowadzenie termomodernizacji budynku, w tym ocieplenie ścian, stropów i podłóg, wymianę okien i drzwi oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Aby skorzystać z programu Czyste Powietrze, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla miejsca realizacji inwestycji. Wnioski można składać online przez Portal Beneficjenta lub tradycyjnie w formie papierowej. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, beneficjent podpisuje umowę o dofinansowanie i może rozpocząć realizację inwestycji.

Program Czyste Powietrze to szansa na poprawę komfortu cieplnego w domu, obniżenie kosztów ogrzewania i przede wszystkim - znaczące zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Warto skorzystać z tej możliwości i przyłączyć się do walki o czyste powietrze w Polsce.

Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na różne inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej domu i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń. Wysokość dofinansowania zależy od zakresu prac i dochodu beneficjenta. Podstawowy poziom dofinansowania wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, ale w przypadku gospodarstw o niższych dochodach może sięgać nawet 90%.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wymianę starych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła, takie jak kotły gazowe, pompy ciepła czy kotły na pellet. Program oferuje również wsparcie finansowe na przeprowadzenie termomodernizacji budynku, w tym ocieplenie ścian, stropów i podłóg, wymianę okien i drzwi oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Maksymalna kwota dofinansowania w programie Czyste Powietrze wynosi 69 tysięcy złotych. Jednak w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania, przeznaczonego dla gospodarstw o najniższych dochodach, kwota ta może sięgnąć nawet 90% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 79 tysięcy złotych.

Warto pamiętać, że dofinansowanie w programie Czyste Powietrze wypłacane jest po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak faktury i protokoły odbioru. Dlatego przed rozpoczęciem prac warto zadbać o zapewnienie środków na ich realizację, a dofinansowanie traktować jako zwrot części poniesionych kosztów.

Warunki uzyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze

Aby uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, beneficjentem programu może być właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego, którego budowa została rozpoczęta przed 2013 rokiem. Dom musi być wykorzystywany na cele mieszkaniowe i nie może być przeznaczony do rozbiórki w ciągu 10 lat od zakończenia inwestycji.

Kolejnym warunkiem jest przedstawienie projektu budowlanego lub uproszczonego audytu energetycznego, który określi zakres niezbędnych prac termomodernizacyjnych i wymiany źródła ciepła. Inwestycja musi być zgodna z wymaganiami technicznymi i ekologicznymi określonymi w programie, a jej realizacja powinna rozpocząć się po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Ważnym aspektem jest również kwestia dochodów beneficjenta. O podstawowy poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze może ubiegać się każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego, niezależnie od dochodu. Jednak wyższe poziomy dofinansowania przeznaczone są dla gospodarstw o niższych dochodach, a ich wysokość zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

 • Poziom podstawowy - do 30% dofinansowania, bez limitu dochodowego.
 • Podwyższony poziom - do 60% dofinansowania, dla gospodarstw z dochodem do 1564 zł na osobę.
 • Najwyższy poziom - do 90% dofinansowania, dla gospodarstw z dochodem do 900 zł na osobę.

Spełnienie tych warunków jest kluczowe dla uzyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami i skonsultować swój projekt z ekspertami, aby mieć pewność, że planowana inwestycja kwalifikuje się do wsparcia finansowego.

Zgoda współwłaściciela a program Czyste Powietrze

Jednym z warunków uzyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze jest posiadanie prawa własności do domu jednorodzinnego, w którym planowana jest inwestycja. W przypadku, gdy nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, konieczne jest uzyskanie zgody współwłaściciela na realizację przedsięwzięcia i złożenie wniosku o dofinansowanie.

Zgoda współwłaściciela jest wymagana niezależnie od tego, czy jest on współmałżonkiem wnioskodawcy, czy też inną osobą posiadającą udział we własności nieruchomości. Brak takiej zgody może skutkować odrzuceniem wniosku o dofinansowanie lub koniecznością zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.

Uzyskanie zgody współwłaściciela może być problematyczne w przypadku konfliktów rodzinnych lub różnicy zdań co do zakresu i celowości planowanej inwestycji. Dlatego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze warto podjąć rozmowy ze współwłaścicielem i przedstawić mu korzyści płynące z termomodernizacji domu i wymiany źródła ciepła na ekologiczne.

Jeśli zgoda współwłaściciela jest niemożliwa do uzyskania, pozostaje jeszcze możliwość wystąpienia do sądu o zgodę na realizację inwestycji. Jednak jest to rozwiązanie czasochłonne i kosztowne, a jego skuteczność zależy od indywidualnej oceny sytuacji przez sąd. Dlatego zawsze warto najpierw dążyć do polubownego rozwiązania i uzyskania dobrowolnej zgody współwłaściciela na udział w programie Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze - jak uzyskać zgodę współwłaściciela?

Uzyskanie zgody współwłaściciela na udział w programie Czyste Powietrze może być czasem trudne, ale jest niezbędne dla złożenia wniosku o dofinansowanie. Dlatego warto odpowiednio wcześnie podjąć rozmowy ze współwłaścicielem i przekonać go do korzyści płynących z inwestycji.

Przede wszystkim, należy przedstawić współwłaścicielowi założenia programu Czyste Powietrze i wyjaśnić, jakie konkretne działania planujemy podjąć w ramach termomodernizacji domu i wymiany źródła ciepła. Warto podkreślić, że inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu cieplnego w domu, obniżenia kosztów ogrzewania i zwiększenia wartości nieruchomości.

Jeśli współwłaściciel ma wątpliwości co do zasadności inwestycji lub jej zakresu, można zaproponować spotkanie z ekspertem, który dokładnie wyjaśni techniczne aspekty przedsięwzięcia i odpowie na ewentualne pytania. Warto też przedstawić współwłaścicielowi wyliczenia dotyczące szacowanych kosztów inwestycji i spodziewanych oszczędności w przyszłości, aby pokazać, że udział w programie Czyste Powietrze jest opłacalny finansowo.

W przypadku, gdy współwłaściciel obawia się zobowiązań finansowych związanych z inwestycją, można zaproponować różne warianty podziału kosztów i korzyści, tak aby obie strony czuły się komfortowo. Ważne jest, aby prowadzić rozmowy w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, unikając konfliktów i ultimatum.

 • Przedstaw współwłaścicielowi założenia programu i planowane działania.
 • Podkreśl korzyści płynące z inwestycji - poprawę komfortu, obniżenie kosztów, wzrost wartości domu.
 • Zaproponuj spotkanie z ekspertem, który wyjaśni techniczne aspekty przedsięwzięcia.
 • Przedstaw wyliczenia szacowanych kosztów i oszczędności.
 • Zaproponuj różne warianty podziału kosztów i korzyści.

Pamiętaj, że uzyskanie zgody współwłaściciela może wymagać czasu i cierpliwości, ale jest kluczowe dla skorzystania z dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Warto podjąć ten wysiłek, aby wspólnie zadbać o poprawę jakości powietrza i komfortu życia w naszym domu.

Problemy ze zgodą współwłaściciela w programie Czyste Powietrze

Niestety, nie zawsze udaje się uzyskać zgodę współwłaściciela na udział w programie Czyste Powietrze. Problemy mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak konflikty rodzinne, różnice zdań co do zasadności inwestycji czy obawy przed zobowiązaniami finansowymi. W takiej sytuacji wnioskodawca staje przed trudnym wyborem - zrezygnować z ubiegania się o dofinansowanie czy szukać innych rozwiązań.

Jedną z możliwości jest wystąpienie do sądu o zgodę na realizację inwestycji pomimo braku zgody współwłaściciela. Jednak jest to rozwiązanie czasochłonne i kosztowne, a jego skuteczność zależy od indywidualnej oceny sytuacji przez sąd. Sąd może wyrazić zgodę na inwestycję, jeśli uzna, że jest ona konieczna dla prawidłowego korzystania z nieruchomości i nie narusza w sposób istotny interesów współwłaściciela.

Innym wyjściem jest podział nieruchomości i wyodrębnienie z niej części, która będzie objęta inwestycją. W takiej sytuacji zgoda współwłaściciela nie będzie już konieczna, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami i formalnościami związanymi z podziałem nieruchomości.

W skrajnych przypadkach, gdy współwłaściciel kategorycznie odmawia zgody na inwestycję, a wnioskodawca nie widzi możliwości polubownego rozwiązania, pozostaje jeszcze rozważenie sprzedaży swojego udziału w nieruchomości. Jest to oczywiście drastyczne rozwiązanie, ale może okazać się jedynym sposobem na przeprowadzenie inwestycji i skorzystanie z dofinansowania w programie Czyste Powietrze.

Problemy ze zgodą współwłaściciela mogą być frustrujące i zniechęcające, ale nie oznaczają one całkowitej rezygnacji z szansy na poprawę jakości powietrza i komfortu życia w domu. Warto skonsultować swoją sytuację z prawnikiem lub doradcą energetycznym, którzy pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie dostosowane do indywidualnych okoliczności.

Podsumowanie

Program Czyste Powietrze to szansa na uzyskanie dofinansowania na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła. Jednak, aby z niego skorzystać, niezbędna jest zgoda współwłaściciela nieruchomości. Uzyskanie jej może być trudne, ale warto podjąć ten wysiłek.

Jeśli zgoda współwłaściciela jest niemożliwa do uzyskania, pozostają inne opcje, jak podział nieruchomości czy wystąpienie do sądu. Warto skonsultować swoją sytuację z ekspertem, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie i móc skorzystać z dofinansowania w programie Czyste Powietrze.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Baterie sodowe – Nowoczesne technologie przyszłości i ich potencjał
 2. Stacje CNG – Infrastruktura i lokalizacje stacji w Polsce w 2024 roku
 3. Moc paneli fotowoltaicznych – Ceny i wydajność systemów fotowoltaicznych
 4. Zwiększenie mocy Energa – Procedury i wnioski o zwiększenie mocy
 5. Elektrociepłownia Mielec – Lokalizacja i najważniejsze informacje

Zobacz więcej